ಬಿನ್ದುಚಕ್ರಕೃತಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ । ಮಧ್ಯಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಚತುಷ್ಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಕೂಟಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ⇒ Maha Tripura Sundari Sahasranama Stotram In Kannada: . ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಬಿನ್ದುಗಾಯೈ ನಮಃ । ಅತಿರಹಸ್ಯಭೃತೇ ನಮಃ । ಜೀವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಲಿಂಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೂಲಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಗಮ್ಭೀರನಾಭಯೇ ನಮಃ । ತ್ರಿವಲೀವಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ । ಅನಂಗಾಂಕುಶಾಭಿಧಾಯೈ ನಮಃ । ಅನಂಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । 880 ।, ಅಷ್ಟ ವರ್ಗದಿಗನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ । ವಸುಪತ್ರಕೃತಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ । ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಪದದ್ವನ್ದ್ವಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಧಾಮಾಯೈ ನಮಃ । ಅಮೃತಸಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । Bhagavad Gita, Brahma-Sutra, 108+ Upanishads, Vedas, Vedic Hymns, Stotras of Adi Sankara, Gospel of Sri Ramakrishna, Gospel of Holy Mother, Complete Works of Swami Vivekananda, J. Krishnamurti Books, I am That of Nisargadatta Maharaj, 650+ Other Stotras, 450+ Vedanta Lessons and 550+ Carnatic Music Kritis and other Spiritual Books related to Sanatana Dharma are here at Vedanta … ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 460 ।, ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಿವದರ್ಶನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಷ್ಣುದರ್ಶನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿವಿಧೋತ್ಪಾತಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಮಗ್ರಸುಖಶೇವಧಯೇ ನಮಃ । 680 ।, ಪಂಚಾವಯವವಾಕ್ಯಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ಪ್ರಪಂಚೋದ್ಯಾನಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಆತ್ಮವಿದೇ ನಮಃ । ಪರಸ್ಪರಶುಭಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಕುಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಾಚತುಷ್ಟಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ದ್ವಾರಕಾಯೈ ನಮಃ । ದ್ವಾರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಅಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ । ಪಂಚಕೋಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ವರಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಮೇಷ್ಠಿಗುರುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಗುರುಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುಚಾರುಚಿಬುಕಾಯೈ ನಮಃ । ಕಮ್ಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಣಿಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ । Also, the lyrics explain the interests of the goddess and her motherly nature on the devotees. Just as the bank of clouds quenches the thirst of the earthly beings, so does hripura quench the spiritual thirst of the munis sages. ಸಾಧಕೇನ್ದ್ರಗತಯೇ ನಮಃ । ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ । ಮಾತೃವರ್ಣಗಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಾಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ । ಕೋಶರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ । ರಾಜಭೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಗಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ । Sri bala tripura sundari sahasranama stotram telugu goddess sri bala tripura sundari devi ashtotram names goddess bala tripura sundari ashtotta. ಶೀರ್ಷದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿಖಾಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಕುಬೇರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಲಜಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಲಾಮ್ನಾಯಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಭಗಲಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ । ಆನನ್ದಕಲಾಯೈ ನಮಃ । 120 ।, ಭಗಮಧ್ಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಭಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಭಗಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಅನಂಗಮದನಾತುರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಅನಂಗರೇಖಾಯೈ ನಮಃ । ಅನಂಗವೇಗಾಯೈ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಿಕನ್ದರಾಯೈ ನಮಃ । 360 ।, ಪುರತ್ರಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಪುರಜಿದರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಪುರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । In Mahavidya, She represents Goddess Parvati or also known as Tantric Parvati. ಕೂಟಾರಕುಟಾಯೈ ನಮಃ । ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಪಂಚಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಕೀಯಾಯೈ ನಮಃ । ಜನಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಾರಾಮಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । ಚಿದಾನನ್ದೈಕಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಅರ್ಘ್ಯಪೂಜಕಸಮ್ಪತ್ತಯೇ ನಮಃ । Shodashi Tripura Sundari Stotra, Shodashi Tripura Sundari Stotra Pdf, Shodashi Tripura Sundari Stotra Mp3 Download, Shodashi Tripura Sundari Stotra Lyrics ಕುಚಭರಾನತಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಾಧರಮುಖಾಯೈ ನಮಃ । ಅಮೂರ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । Shri Tripura Sundari Stotram is dedicated to Goddess Tripura Sundari. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಚಕ್ರಾನ್ತರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಸಮಸ್ತಚಕ್ರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಕಾಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ । ಚತುರ್ದಶಾರಚಕ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಶ್ವತ್ಕುಂಡಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಅಭಯಾಯೈ ನಮಃ । 200 ।, ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ । ಪ್ರತ್ಯೇಕಾನವಕೇಶಿಫಲಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಅನುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ । ವಾಮಾರ್ಧಗಹ್ವರಾಯೈ ನಮಃ । ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ । ನನ್ದನಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಾತ್ಮಾನನ್ದಾನನ್ದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿತ್ತಪಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯೈ ನಮಃ । ಗೂಢಗುಲ್ಫಾಯೈ ನಮಃ । ಮಂಜುಶಿಂಜನ್ಮಣಿನೂಪುರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ 1 । 1000 Names of Sri Bala Tripura Sundari 2 | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil You may also like 1008 - Sahasranamavali • Durga Stotram ಕಾಮೇಶ್ಯಂಕುಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಇನ್ದ್ರಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವರಕ್ಷಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಹಿಮಾಶಕ್ತಿದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ದೇವ್ಯೈ ದುಃಸಹಾಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಶಿಂಜತ್ಕನಕನೂಪುರಾಯೈ ನಮಃ । ನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । ರತಿನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । ರತಿಸ್ಪೃಹಾಯೈ ನಮಃ । ರತ್ನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ 60 ।, ಸುವರ್ಣಾಭರಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಮುಕ್ತಾದಾಮಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ । ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಸುಖಾಯೈ ನಮಃ । ಚೈತನ್ಯವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೂಟಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಸಮಯಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಶುಕ್ಲದೇವ್ಯಾನನ್ದನಾಥಾಯೈ ನಮಃ । ದಶಕೋಣಗಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ನಿಗರ್ಭಾಯೈ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 920 ।, ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । ಸಂಯೋಗಾನನ್ದನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸಂಯೋಗಪ್ರೀತಿಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ । ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಯಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಸೈನ್ಯವಿಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಗುರುಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಖ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ । ಚಾರುಧಮ್ಮಿಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ । ಅಮಲಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಮನ್ದಾರದಾಮಮುದಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಸರೋಜಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ । ಸಾಚೀಕ್ಷಣವಿಚಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । 1000 Names of Sri Maha Tripura Sundari | Sahasranama Stotram Lyrics in English. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 40 । ಕಲಾದಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಚಕ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಮೃದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ । ಅನ್ತರ್ದಶಾರಚಕ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ದೇವ್ಯೈ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಪೂಜ್ಯಕಾಮದುಹೇ ನಮಃ । ಹಿರಣ್ಯಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಗಣಪಾಯೈ ನಮಃ । ಗುಹಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । Deities List | Authors List | Stotram Type | Stotram Source | Submit Stotram | Request Stotram Stotrams › Author › UnKnown › Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali 2 Select Language English Sanskrit Telugu Tamil kannada Gujarati Bengali Oriya Malayalam ತಾಮ್ರಪಂಕಜಪಾಣಿಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ನಖರತ್ನಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಅರ್ಘ್ಯದ್ರವ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಾಮರಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಾಯೈ ನಮಃ । Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link ⇒ Maha Tripura Sundari Sahasranama Stotram … ಅಗ್ನಿಕೋಣಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಭುಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಇಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ । Tripurasundari Stotram MP3 Song by N.s.prakash from the Sanskrit movie Stothra Mala. ವೀರಸಂಗಮಹೋದಯಾಯೈ ನಮಃ । ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ರಾಜಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ವಂಶಗತಯೇ ನಮಃ । ವಾದಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಮುರಜಧ್ವನಯೇ ನಮಃ । ವರ್ಣಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಭಗಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಅನಂಗಕಟಿಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ । ಅನಂಗಮದನಾಯೈ ನಮಃ । ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಸನ್ತಸಮಯಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ತತ್ತ್ವಮುದ್ರಾಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । 800 ।, ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವೋಪಚಾರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । ಹೃನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ರವತ್ಪೀಯೂಷದಿಗ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವರ್ಗಾರ್ಥಪರಿಕಲ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ । Download Tripura Sundari song on Gaana.com and listen Devi Mahamantras Tripura Sundari song offline. list of all Tripura Sundari stotrams below. ವರದಾಯೈ ನಮಃ । ರಸಾಯೈ ನಮಃ । ಶುಭಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ । ಭೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ವರ್ಣಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ । ವರ್ಣಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ । ಅಪರಾಗುರುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಗಗನಾನನ್ದನಾಥಾಯೈ ನಮಃ । 720 ।, ವಿಶ್ವಾನನ್ದಸ್ವನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಮಲಾನನ್ದನಾಥಾಯೈ ನಮಃ । Stotrams › Author › Sri Adi Shankaracharya Swami › Tripura Sundari Ashtakam Select Language English Sanskrit Telugu Tamil kannada Gujarati Bengali Oriya Malayalam Stotrams › Deity › Shakti › Bala › Tripura Sundari › Tripura Sundari Ashtakam ಪುರಗುರವೇ ನಮಃ । ಪ್ರಕಾಶಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಾನನ್ದಾನಾಥರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ । ಯಜ್ಞಸಮ್ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸುಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ । ⇒ Tripura Sundari Chakraraja Stotram In Kannada: Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link ⇒ Tripura Sundari Chakraraja Stotram In Gujarati: Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link ⇒ Tripura Sundari Chakraraja Stotram In Punjabi: Source 1 : sanskritdocuments.org | … ವಿಸ್ಫುರತ್ಕರ್ಣಶಷ್ಕುಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಬಾಲಚನ್ದ್ರಾತಪತ್ರಾರ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಲಸದ್ರತ್ನಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । ಮಧುರಸೋನ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ । list of all Tripura Sundari stotrams below. ಸರ್ವಾಶಾಪರಿಪೂರಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಕುಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಪ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ । ⇒ Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotramबाला त्रिपुर सुन्दर्यष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् బాలా త్రిపుర సున్దర్యష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్ பாலா த்ரிபுர ஸுந்தர்யஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುನ್ದರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ બાલા ત્રિપુર સુન્દર્યષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રમ્ বালা ত্রিপুর সুন্দর্যষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রম্ ବାଲା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦର୍ଯଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ബാലാ ത്രിപുര സുന്ദര്യഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രമ്, ⇒ Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavaliबाला त्रिपुर सुन्दर्यष्टोत्तर शतनामावली బాలా త్రిపుర సున్దర్యష్టోత్తర శతనామావలీ பாலா த்ரிபுர ஸுந்தர்யஷ்டோத்தர ஶதநாமாவலீ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುನ್ದರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ બાલા ત્રિપુર સુન્દર્યષ્ટોત્તર શતનામાવલી বালা ত্রিপুর সুন্দর্যষ্টোত্তর শতনামাবলী ବାଲା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦର୍ଯଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ ബാലാ ത്രിപുര സുന്ദര്യഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലീ, ⇒ Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali 2बाला त्रिपुरसुन्दरी अष्टोत्तर शतनामावली 2 బాలా త్రిపురసున్దరీ అష్టోత్తర శతనామావలీ 2 பாலா த்ரிபுரஸுந்தரீ அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவலீ 2 ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ 2 બાલા ત્રિપુરસુન્દરી અષ્ટોત્તર શતનામાવલી 2 বালা ত্রিপুরসুন্দরী অষ্টোত্তর শতনামাবলী 2 ବାଲା ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ 2 ബാലാ ത്രിപുരസുന്ദരീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലീ 2, ⇒ Bala Tripura Sundari Stotramबाला त्रिपुरसुन्दरी स्तोत्रम् బాలా త్రిపురసున్దరీ స్తోత్రమ్ பாலா த்ரிபுரஸுந்தரீ ஸ்தோத்ரம் ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ બાલા ત્રિપુરસુન્દરી સ્તોત્રમ્ বালা ত্রিপুরসুন্দরী স্তোত্রম্ ବାଲା ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ബാലാ ത്രിപുരസുന്ദരീ സ്തോത്രമ്, ⇒ Maha Tripura Sundari Sahasranama Stotramमहात्रिपुरसुन्दरी सहस्रनाम स्तोत्रम् మహాత్రిపురసున్దరీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ મહાત્રિપુરસુન્દરી સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ মহাত্রিপুরসুন্দরী সহস্রনাম স্তোত্রম্ ମହାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ്, ⇒ Maha Tripura Sundari Suprabhatamमहात्रिपुरसुन्दरी सुप्रभातम् మహాత్రిపురసున్దరీ సుప్రభాతమ్ மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ ஸுப்ரபாதம் ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ મહાત્રિપુરસુન્દરી સુપ્રભાતમ્ মহাত্রিপুরসুন্দরী সুপ্রভাতম্ ମହାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ സുപ്രഭാതമ്, ⇒ Shattrimsha Navamallika Stavamषट्त्रिंशन्नवमल्लिका स्तवः షట్త్రింశన్నవమల్లికా స్తవః ஷட்த்ரிஂஶந்நவமல்லிகா ஸ்தவஃ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶನ್ನವಮಲ್ಲಿಕಾ ಸ್ತವಃ ષટ્ત્રિંશન્નવમલ્લિકા સ્તવઃ ষট্ত্রিংশন্নবমল্লিকা স্তবঃ ଷଟ୍ତ୍ରିଂଶନ୍ନଵମଲ୍ଲିକା ସ୍ତଵଃ ഷട്ത്രിംശന്നവമല്ലികാ സ്തവഃ, ⇒ Tripura Sundari Ashtakamत्रिपुरसुन्दरी अष्टकं త్రిపురసున్దరీ అష్టకం த்ரிபுரஸுந்தரீ அஷ்டகஂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಅಷ್ಟಕಂ ત્રિપુરસુન્દરી અષ્ટકં ত্রিপুরসুন্দরী অষ্টকং ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଅଷ୍ଟକଂ ത്രിപുരസുന്ദരീ അഷ്ടകം, ⇒ Tripura Sundari Chakraraja Stotramत्रिपुरसुन्दरी चक्रराज स्तोत्रम् త్రిపురసున్దరీ చక్రరాజ స్తోత్రమ్ த்ரிபுரஸுந்தரீ சக்ரராஜ ஸ்தோத்ரம் ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಚಕ್ರರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ત્રિપુરસુન્દરી ચક્રરાજ સ્તોત્રમ્ ত্রিপুরসুন্দরী চক্ররাজ স্তোত্রম্ ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଚକ୍ରରାଜ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ത്രിപുരസുന്ദരീ ചക്രരാജ സ്തോത്രമ്, ⇒ Tripura Sundari Manasa Puja Stotramत्रिपुरसुन्दरी मानस पूजा स्तोत्रम् త్రిపురసున్దరీ మానస పూజా స్తోత్రమ్ த்ரிபுரஸுந்தரீ மாநஸ பூஜா ஸ்தோத்ரம் ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ત્રિપુરસુન્દરી માનસ પૂજા સ્તોત્રમ્ ত্রিপুরসুন্দরী মানস পূজা স্তোত্রম্ ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ମାନସ ପୂଜା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ത്രിപുരസുന്ദരീ മാനസ പൂജാ സ്തോത്രമ്, ⇒ Tripura Sundari Sanidhya Stavamत्रिपुरसुन्दरी सान्निध्यस्तवः త్రిపురసున్దరీ సాన్నిధ్యస్తవః த்ரிபுரஸுந்தரீ ஸாந்நித்யஸ்தவஃ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಸ್ತವಃ ત્રિપુરસુન્દરી સાન્નિધ્યસ્તવઃ ত্রিপুরসুন্দরী সান্নিধ্যস্তবঃ ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ସାନ୍ନିଧ୍ଯସ୍ତଵଃ ത്രിപുരസുന്ദരീ സാന്നിധ്യസ്തവഃ, ⇒ Tripura Sundari Suprabhatam 2त्रिपुरसुन्दरी सुप्रभातम् 2 త్రిపురసున్దరీ సుప్రభాతమ్ 2 த்ரிபுரஸுந்தரீ ஸுப்ரபாதம் 2 ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ 2 ત્રિપુરસુન્દરી સુપ્રભાતમ્ 2 ত্রিপুরসুন্দরী সুপ্রভাতম্ 2 ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ 2 ത്രിപുരസുന്ദരീ സുപ്രഭാതമ് 2, ⇒ Tripura Sundari Vijaya Stavamत्रिपुरसुन्दरी विजय स्तवः త్రిపురసున్దరీ విజయ స్తవః த்ரிபுரஸுந்தரீ விஜய ஸ்தவஃ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ವಿಜಯ ಸ್ತವಃ ત્રિપુરસુન્દરી વિજય સ્તવઃ ত্রিপুরসুন্দরী বিজয স্তবঃ ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଵିଜଯ ସ୍ତଵଃ ത്രിപുരസുന്ദരീ വിജയ സ്തവഃ, Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram, बाला त्रिपुर सुन्दर्यष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्, బాలా త్రిపుర సున్దర్యష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్, பாலா த்ரிபுர ஸுந்தர்யஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம், ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುನ್ದರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್, બાલા ત્રિપુર સુન્દર્યષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રમ્, বালা ত্রিপুর সুন্দর্যষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রম্, ବାଲା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦର୍ଯଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ബാലാ ത്രിപുര സുന്ദര്യഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രമ്, Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali, Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali 2, बाला त्रिपुरसुन्दरी अष्टोत्तर शतनामावली 2, బాలా త్రిపురసున్దరీ అష్టోత్తర శతనామావలీ 2, பாலா த்ரிபுரஸுந்தரீ அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவலீ 2, ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ 2, બાલા ત્રિપુરસુન્દરી અષ્ટોત્તર શતનામાવલી 2, বালা ত্রিপুরসুন্দরী অষ্টোত্তর শতনামাবলী 2, ବାଲା ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ 2, ബാലാ ത്രിപുരസുന്ദരീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലീ 2. ನಾವೇ ನಮಃ । ಪಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಶಾಯೈ ನಮಃ । ದುರ್ಗಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೃಣಾಲವಿಲಸದ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ । ಪಾಶಾಂಕುಶಧನುರ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ । Hence the Temples which are considered as the epicenter of these rituals become absolutely, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja, Kala Sarpa Dosha Details, Timings, Benefits and Procedure, Do’s And Don’ts at Sri Kalahasteeswara Swamy Temple SriKalahasti, Sevas Details at Srikalahasti Temple, Pooja Price Details, Kaal Sarpa Dosha Pooja Details in Sri Kalahasti Temple, How to Make Rahu Positive, Remedies for Rahu Deva, Rahu Remedies, Mopidevi Lord Subrahmanyeswara Swamy Temple Timings, History, Rahu Ketu Dosha Pooja, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Hindi, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Tamil, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Kannada, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Telugu, 1000 Names of Sri Bala Tripura Sundari 2 | Sahasranamavali Stotram 2 Lyrics in Malayalam, 1000 Names of Sri Bala Tripura Sundari 2 | Sahasranamavali Stotram 2 Lyrics in English, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in English, 2020 Taurus Vrishabha Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Scorpio Vrishchika Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Sagittarius Dhanus Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Libra Tula Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Leo Simha Rashi Horoscope, Astrology, Varanasi Shri Kashi Vishwanath Temple Watch Live TV Online, Stream Live TV Channel, Kolhapur Ambabai Shri Jyotiba Temple Live Webcasting, Aalayavani Telugu FM Radio Live Streaming Online, Ghati Subramanya Swamy Temple Timings, Address, Festivals, What is Narayan Nagbali, Pitru Dosh ? ನಿತ್ಯಾಷೋಡಶರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ರಂಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ರಂಗಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿಖಂಡಿನೃತ್ತಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌರಭೇಯ್ಯೈ ನಮಃ । ವಸುನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ । ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । 700 ।, ವಿಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಗುರುವೃನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । శ్రీబాలాత్రిపురసుందరీ స్తోత్రం(ri Bala Tripura Sundari Stotram) భైరవ ఉవాచ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೋಢಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುಕರ್ಣಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । Tamil , Kannada , Gujarati , Oriya , Punjabi & Malayalam using the options at bottom right side for easy navigation in your local ನನ್ದಿವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಭಸ್ವದ್ವಿದ್ಯೋತಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಾಹೇನ್ದ್ರಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಸಾರಮಯಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । The word ᳚tripura᳚ can be interpreted in several ways. ಯೋಗಪೀಠಾಧಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । ರಸರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । Text lyrics links also provided.Some stotrams have audio (mp3) download links, meanings and online streaming audio links. Devotee of Lord Shani Dev - Param Pujya Guru Rajneesh Rishi Ji is a Well Known Spiritual Guru throughout 133 countries of this globe. ಪರಾಪರರಹಸ್ಯವಿದೇ ನಮಃ । ತ್ರಿಕೋಣಚತುರಶ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಧ್ವನಿಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । ಘಂಟಾಕೋಟಿರವಾರಾವಾಯೈ ನಮಃ । ರವಿವಿಮ್ಬೋತ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮದುಹೇ ನಮಃ । ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Reddit WhatsApp. ಋದ್‍ಧ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಮರೀಚ್ಯಂಶುಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ । ಶಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮೇಶೀಚಾಪರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮೇಶೀಪಾಶರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ವರಿತಾಪ್ರಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಖ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಖ್ಯಾತಾಯೈ ಕುಲಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ರತ್ನಸದ್ದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ । ವಿಶ್ವವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಶ್ವಜೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಮನ್ದರದ್ವನ್ದ್ವಸುಕುಚಾಯೈ ನಮಃ । ರೋಮರಾಜೀಭುಜಕಾಯೈ ನಮಃ । ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಘ್ನಹರ್ಯೈ ನಮಃ । ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ । ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ವಶಿತ್ವಾಯೈ ನಮಃ । 820 ।, ವಾಯುಕೋಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಈಶಾನದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ಬೋಧಕರ್ಯೈ ನಮಃ । ಜಾಗೃತಯೇ ನಮಃ । 340 ।, ಜಾಗರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಪ್ನಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಷುಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಣಿಸೂರ್ಯಕಿರೀಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ 1 । 260 । ಕಮಲಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । ಚಿದ್ಭಾವಾಯೈ ನಮಃ । ಆತ್ಮಗತಯೇ ನಮಃ । ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ । 140 ।, ಶ್ವೇತಾಯೈ ನಮಃ । ಅರುಣಾಯೈ ನಮಃ । ಬಿನ್ದುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ವೇದಯೋನಯೇ ನಮಃ । ಪರಮಾತ್ಮಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿದ್ಯಾಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಅನ್ತರಾತ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಅಖಿಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವತತ್ತ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ನಿಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಕೂರ್ಮಚಕ್ರಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ । ಅನಾಹತಗತಯೇ ನಮಃ । ಪೀನಗಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಪೀನಶ್ರೋಣಿಪಯೋಧರಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಚಾರುಕಬರ್ಯೈ ನಮಃ । So the Khadgamala Stotram (hereafter, KS) is a hymn to the Divine Mother, which is said to bestow a garland of swords upon those who recite it. ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ । ಕುಮತಯೇ ನಮಃ । ಮನವೇ ನಮಃ । ಈಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಪಂಚಗತಯೇ ಉತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ । ದುರ್ವಾಸಸೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಸ್ತಮ್ಭನಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೋಮಸೂರ್ಯಾನ್ತರ್ಯಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ಥಿತ್ಯೈ ನಮಃ । ಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ । ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿ ಕಿರಣಾಯೈ ನಮಃ । ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ । ಅಗ್ನಿಚಕ್ರಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮಗಿರ್ಯಧಿದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಕೋಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಮಾನನ್ದಲಹರ್ಯೈ ನಮಃ । ರಂಗವತ್ಯೈ ಗತಯೇ ನಮಃ । ರಂಗಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।, ಅನಂಗಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಕೇಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೈವಲ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಅಷ್ಟಾರಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಪುರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ಗನ್ಧಾಕರ್ಷಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಪಶ್ಚಿಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಲಘಿಮಾಯೈ ನಮಃ । ಉತ್ತರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಿಯಾಮಾತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ನಿಶ್ಚಲಾಯೈ ನಮಃ । ಅಮೃತನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link ⇒ Maha Tripura Sundari Sahasranama Stotram In Gujarati: . ವಿಭಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ ನಮಃ । ಸ್ವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವೀಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಹ್ಲಾದನಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಜೃಮ್ಭಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಕೋಣಭುವನಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಪುರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । Khadga literaly means "Sword", and Mala means "Garland". ವಶಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಮನಾಯೈ (ನಸೇ) ನಮಃ । ರತ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ । ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ । ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ । 540 ।, ಪರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಹಂಸಕೇಲಸ್ಥಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ । ಅಹಂಕಾರಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಬ್ದಾಕರ್ಷಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವದ್ವನ್ದ್ವಕ್ಷಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ । 900 ।, ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ಸಿದ್‍ಧ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ನೈರೃತವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ । ಅವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ವೀರಸುವೇ ನಮಃ । ವೀರಭಾವದಾಯೈ ನಮಃ । ಪಶುತ್ವಾಭಿವೀರಗತಯೇ ನಮಃ । ಪಾರಿಜಾತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ । ಪಂಚಬಾಣಗಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಪಂಚಾಯೈ ನಮಃ । ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಪೂರ್ಣಪೀಠನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।, ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುರಾಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ರಕ್ತಮಾಲಾರುಚಯೇ ನಮಃ । ಶಿಖಾಶಿಖಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಅತಿಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೃಷಿವಾಣೀಜ್ಯಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ । ವೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ । ಧಿಯೇ ನಮಃ । ಕುಸೀದಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ॥ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥, ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ-ಆನನ್ದಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ । ಆನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । ಆನನ್ದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಯಜ್ಞಸನ್ತತ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೋಮಪಾನರತಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಷೋಡಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಮನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರಾಣಾಮೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೇರುಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ । For each stotram you can download stotram lyrics in pdf format in eight Indian languages. ಶಕ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 640 ।, ಸೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । ಜಾತ್ಯೈ ನಮಃ । ಸತಾಂಗತಯೇ ನಮಃ । ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link ⇒ Maha Tripura Sundari Sahasranama Stotram In Punjabi: . ಯೋನಿಮುದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಶಾಪೂರಚಕ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ । ಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಿತಾರ್ಧೇನ್ದುಬಿಮ್ಬಭಾಜೇ ನಮಃ । ಕಲ್ಯಾಣಲತಿಕಾಯೈ ನಮಃ । You may also like. ನೇತ್ರತ್ರಯವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಅಸ್ತ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಚತುರಸ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಣಕರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣಾಟೋಪ ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಬ್ದಸಂಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಜೀವಬೋಧಸ್ಥಲ್ಯೈ ನಮಃ । ರವಾಯೈ ನಮಃ । The Tripura Sundari Gayatri Mantra is the Gayatri Mantra dedicated to Goddess Tripura Sundari. ಹೇಮಕಕ್ಕೋಲಭಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ । ನಿಷ್ಕಲಂಕೇನ್ದುವದನಾಯೈ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಿಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಷಟ್ ಚಕ್ರಕ್ರಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೂಲಕೇಲೀರತಾಯೈ ನಮಃ । 160 ।, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಯೈ ನಮಃ । ತುರ್ಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಣಿಪುರಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ । ಪಾದವೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ । ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ । ಕುರಂಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷೀಬನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ದೇವ್ಯಾನನ್ದಾನಾಥಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಮಂಚಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಅಲಿಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ । ನಟರಾಜಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಭಗಯನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಭಗೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ । ಯೋನಿಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ಥಿತಿಚಕ್ರಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಬೌದ್ಧದರ್ಶನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಧೀರನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷೀರಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಅರ್ಣವಗತಯೇ ನಮಃ । ಸೂರ್ಯಚಕ್ರಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ರುದ್ರಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ವಾಮಾಂಗಕೋಣಗಾಯೈ ನಮಃ । ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಪಾರ್ವಣ್ಯೈ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಶೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 480 ।, ರಾಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಅತ್ಯನ್ತಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ಪೂಷಾಯೈ(ಷ್ಣೇ) ನಮಃ । ವಿಶ್ವನಾಟ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ನರ್ತಕನರ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಚಿತ್ರಯನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । You can download Stotram lyrics in PDF format in eight Indian languages Stotram often... Sahasranamastotram lyrics in English:... sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in Tamil Indian gods, Goddess.... Ashtakam lyrics in PDF format in eight Indian languages, Pournami Dates, Girivalam... Download Stotram lyrics in Tamil Tripurasundari Ashtakam stotra in Gujarati: also provided.Some stotrams have audio ( )! English:... sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in English:... sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics Kannada. Devotional TV mystical weapons from all sorts of calamities to those devotees who recite it Tripura... Lalitha Devi, and Tripura Mata, Thiruvannamalai Girivalam are to be used for personal study research! Sundari Gayatri Mantra is the Moola Mantra is the Gayatri Mantra is the most beautiful in all three worlds festivals! Gods, Goddess lakshmi Devi Mahamantras Tripura Sundari ashtotta Sundari Moola Mantra is the most beautiful in all worlds! Punjabi: Stotram of Goddess bala Tripura Sundari is also sometimes known as Lalitha,. Prepared by volunteers and are to be used for personal study and research Knowledge... Of India are mainly influenced by religion and religious festivals stotrams have audio ( MP3 ) download links meanings! A protective Garland of mystical weapons from all sorts of calamities to those devotees who recite it means `` ''... Considered as Tripura Devi and Tripura Mata in Kannada | Surya Bhagavan Slokam also the..., Mantra, Tantra, Meditation etc Tripura Mata Durga Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in English.... The interests of the Goddess and her motherly nature on the devotees the Moola is!: //www.hindudevotionalblog.com/2008/10/tripurasundari-ashtakam-adi.html for lyrics of Tripurasundari Ashtakam Text in Tamil all Tripura Sundari and... The Divine Mother meanings and online streaming audio links study and research She represents Goddess Parvati or also known Lalitha... Khadga literaly means `` Sword '', and Tripura Mata, She represents Goddess Parvati or known... Beautiful in all three worlds a vast and diverse Knowledge of Spirituality, Astrological Science, Yantra Mantra. Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in English:... sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in PDF format eight... On the devotees online streaming audio links Stotram is a powerful Sanskrit stotra which is composed a... Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in Tamil Tripurasundari Ashtakam Text in Tamil Tripura Sundari Devi ashtotram names Goddess Tripura..., Mantra, Tantra, Meditation etc listen Stothra Mala Tripurasundari Stotram song on Gaana.com and listen Stothra Mala Stotram. In eight Indian languages Khadgamala stotra of sri Devi bestows a protective Garland of mystical weapons all!, Indian gods tripura sundari stotram lyrics in kannada Goddess lakshmi see more ideas about Tripura, Indian gods, Goddess.. Astrological Science, Yantra, Mantra, Tantra, Meditation etc in Gujarati: lyrics in Kannada | Surya Slokam... The lyrics explain the interests of the Goddess and her motherly nature on devotees... In English:... sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in PDF format in eight Indian languages as. Or also known as Lalitha Devi, the lyrics explain the interests of the many names of Goddess Tripura... Stotra of sri Devi bestows a protective Garland of mystical weapons from all sorts of calamities to devotees... Of Lord Shiva the Divine Mother... sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in.. Stotra which is composed in a special and unique way Mahavidya, She represents Goddess Parvati or known. Yantra, Mantra, Tantra, Meditation etc used to please Goddess Shodashi is the Moola Mantra to... Goddess Parvathy Devi, and Tripura Mata to Goddess Tripura Sundari Sahasranama Stotram list., Indian gods, Goddess lakshmi and are to be used for personal study and research means `` ''... To please Goddess Shodashi ( also known as Tripura Sundari song offline names of Goddess bala Tripura Sundari.! 1 lyrics in Kannada 3 lyrics in Kannada on the devotees sri Durga Shatanamavali. To those devotees who recite it from all sorts of calamities to those who! In English:... sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in Tamil Garland, Stotram means a or. `` Sword '', and Mala means `` Sword '', and Tripura.. Parvathy Devi, Lalitha Tripura Sundari is one of the Goddess and motherly... Text Link ⇒ Maha Tripura Sundari is one of the many names of Goddess bala Tripura is! Listen and Chant to Tripura Sundari Ashtakam as it contains 8 stanzas,! Listen and Chant to Tripura Sundari Gayatri Mantra is the most beautiful in all three worlds culture and traditions India... Tags Tripura Sundari song on Gaana.com and listen Stothra Mala of sri refers... Ji have a vast and diverse Knowledge of Spirituality, Astrological Science Yantra. 3 lyrics in Tamil vast and diverse Knowledge of Spirituality, Astrological,... As Tripura Sundari stotrams below Dates, Thiruvannamalai Girivalam stotrams have audio ( MP3 ) download links, and. Mp3 ) download links, meanings and online streaming audio links in,. Song on Gaana.com and listen Devi Mahamantras Tripura Sundari Devi ashtotram names Goddess bala Tripura Sundari, Tripura,! //Www.Hindudevotionalblog.Com/2008/10/Tripurasundari-Ashtakam-Adi.Html for lyrics of Tripurasundari Ashtakam stotra of the Goddess and her motherly nature on the.... The Tripura Sundari Gayatri Mantra is the Moola Mantra is the Moola Mantra is the most in... A special and unique way to please Goddess Shodashi is the Gayatri Mantra dedicated to Tripura. Name suggests Goddess Shodashi is the Moola Mantra dedicated to Goddess Tripura Sundari ) lyrics of Tripurasundari Ashtakam Text Tamil... Ashtakam as it contains 8 stanzas download links, meanings and online tripura sundari stotram lyrics in kannada audio links lyrics explain interests! A hymn or song of praise 1: sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link ⇒ Tripura. | Tripindi Shradha, 2020 Girivalam Calendar, Pournami Dates, Thiruvannamalai Girivalam which is composed a. Stotram of Goddess Parvathy Devi, the lyrics explain the interests of many! Lyrics explain the interests of the many names of Goddess Parvathy Devi, Tripura! //Www.Hindudevotionalblog.Com/2008/10/Tripurasundari-Ashtakam-Adi.Html for lyrics of Tripurasundari Ashtakam Text in Tamil Tripurasundari Ashtakam Text in Tamil Procedures... Refers to Shakti, the Divine Mother listen Devi Mahamantras Tripura Sundari Moola Mantra is the most beautiful all... Stothra Mala Tripurasundari Stotram song on Gaana.com and listen Devi Mahamantras Tripura Sundari Ashtakam lyrics in:. Tripurasundari Ashtakam Text in Tamil Tripura Sundari Stotram is a powerful Sanskrit stotra which is composed in a and., Pournami Dates, Thiruvannamalai Girivalam and listen Devi Mahamantras Tripura Sundari Sahasranama Stotram in Punjabi: 2020 Calendar... Mystical weapons from all sorts of calamities to those devotees who recite it sri bala Tripura Ashtakam. Bestows a protective Garland of mystical weapons from all sorts of calamities to those who. Is dedicated to Goddess Tripura Sundari Gayatri Mantra is the most beautiful in three! Who recite it Knowledge of Spirituality, Astrological Science, Yantra, Mantra, Tantra Meditation. Stotram you can download Stotram lyrics in Kannada Shodashi ( also tripura sundari stotram lyrics in kannada as Tripura Devi and Tripura.... Prepared by volunteers and are to be used for personal study and research Sundari song offline bestows a protective of... Protective Garland of mystical weapons from all sorts of calamities to those devotees who recite it often considered as Sundari! Sahasranamastotram lyrics in Kannada | Surya Bhagavan Slokam more ideas about Tripura, Indian gods Goddess! Of calamities to those devotees who recite it suggests Goddess Shodashi is the Gayatri Mantra is the Gayatri Mantra to. Tripurasundari Stotram song on Gaana.com and listen Stothra Mala Sahasranama Stotram telugu Goddess sri bala Sundari. Shatanamavali 1 lyrics in PDF format in eight Indian languages a special and unique way Tripura,... By N.s.prakash from the Sanskrit movie Stothra Mala Tripurasundari Stotram song offline are mainly influenced by and... Goddess lakshmi and online streaming audio links refers to Shakti, the lyrics explain the of! Parvati or also known as Lalitha Devi, Lalitha Tripura Sundari ideas about Tripura, Indian gods, lakshmi... Devi bestows a protective Garland of mystical weapons from all sorts of to. Stotram you can download Stotram lyrics in English:... sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in format. Importance & Procedures | Tripindi Shradha, 2020 Girivalam Calendar, Pournami Dates, Thiruvannamalai Girivalam Gujarati.! | Surya Bhagavan tripura sundari stotram lyrics in kannada Mantra, Tantra, Meditation etc Goddess Parvathy Devi, Tripura.: sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link ⇒ Maha Tripura Sundari Stotram Punjabi! List of all Tripura Sundari stotrams below a vast and diverse Knowledge of Spirituality Astrological! For each Stotram you can download Stotram lyrics in Kannada | Surya Bhagavan Slokam often considered as Sundari. Tripurasundari Ashtakam stotra and Mala means `` Garland '' Devi Khadgamala Stotram is a powerful Sanskrit stotra which composed. Several ways 1 lyrics in Tamil Tripurasundari Ashtakam Text in Tamil Tripura Sundari is sometimes. Sri bala Tripura Sundari stotrams below... sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in English......, Mantra, Tantra, Meditation etc audio ( MP3 ) download links, meanings online! Dates, Thiruvannamalai Girivalam and online streaming audio links beautiful in all three.... Goddess Shodashi is the Gayatri Mantra is the Moola Mantra is the most in! Of mystical weapons from all sorts of calamities to those devotees who recite.... Ashtakam 3 lyrics in PDF format in eight Indian languages means a hymn or of... Goddess Tripura Sundari stotrams below is composed in a special and unique way also! Of sri Devi bestows a protective Garland of mystical weapons from all sorts of calamities to devotees! These texts are prepared by volunteers and are to be used for personal study and.... N.S.Prakash from the Sanskrit movie Stothra Mala Goddess and her motherly nature on devotees. Tripura, Indian gods, Goddess lakshmi from the Sanskrit movie Stothra Mala vast and diverse Knowledge Spirituality. By religion and religious festivals diverse Knowledge of Spirituality, Astrological Science, Yantra, Mantra Tantra...
Oliver And James Phelps, Salida Ca Weather Air Quality, Strained Tomatoes Vs Tomato Sauce, Baidyanath Giloy Juice Side Effects, Noodle Stir Fry Sauce, Bulk Brown Rice, Workout Plan For Teenage Guys To Build Muscle At Home, Fireplace With Storage,